Kerhon saannot.txt

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
	§1 Yhdistyksen nimi on Tampereen akateeminen roolipelikerho Excalibur RY, josta voidaan käyttää lyhennettä Excalibur.
	§2 Yhdistys jatkaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 2.2.1989 perustetun alayhdistyksen Tampereen teekkarien roolipelikerho Excaliburin toimintaa.
	§3 Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 Tarkoitus ja toiminta
	§1 Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää rooli-, strategia-, seura-, lauta- ja korttipelien sekä fantasia- ja tieteiskirjallisuuden harrastusta ja kehittää kielitaitoa sekä mielikuvitusta akateemisessa yhteisössä.
	§2 Tarkoituksen toteutumiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja harrastuksesta kiinnostuneille:
		- kokouksia
		- luentoja
		- opintomatkoja
		- illanviettoja
		- peli-iltoja
		- juhlia
		- muuta vastaavaa toimintaa
	§3 Tämän lisäksi yhdistys:
		- pitää yllä toimintaan liittyvää harrastekirjastoa
		- hoitaa yhdistyksen sisäistä tiedottamista
		- järjestää yhteistyötä muiden vastaavien toimijoiden kanssa
		- osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin alan tapahtumiin ja messuihin
	§4 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja, sekä järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 Jäsenet
	§1 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt.
	§2 Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaisjäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
	§3 Varsinaisjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.
	§4 Varsinaisjäseneksi voi liittyä Tampereen korkeakouluissa opiskeleva tai opiskellut henkilö.
	§5 Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
	§6 Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
	§1 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
	§2 Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä maksimissaan 12kk määräajaksi tai pysyvästi, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksen jäsenenä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja ennen päätöksen tekemistä täytyy asianomaiselle antaa mahdollisuus tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti. Pysyvästi erottaminen vaatii täydellistä luottamuksen menettämistä.
	§3 Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt edellisen toimikauden jäsenmaksun maksamatta kevätkokouksessa päätettävään ajankohtaan mennessä.

5 Liittymis- ja jäsenmaksu
	§1 Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
	§2 Kunniajäsenet eivät ole velvoitettuja suorittamaan jäsenmaksua. Kunniajäsen, joka täyttää varsinaisjäsenyyden ehdot, voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi maksamalla jäsenmaksun.

6 Hallitus
	§1 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
	§2 Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita vain varsinaisjäseniä, joista vähintään kolmen (3) täytyy olla opiskelijoina Tampereen korkeakouluissa.
	§3 Hallitus valitsee keskuudestaan:
		- varapuheenjohtajan
		- sihteerin
		- rahastonhoitajan
		- muita tarvittavia toimihenkilöitä
	§4 Hallituksen tehtäviin kuuluu:
		- johtaa yhdistystä sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
		- valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevia asioita ja toimeenpanna niistä tehdyt päätökset
		- laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
		- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
		- edustaa yhdistystä
		- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
	§5 Hallituksen kokoukset kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee toimittaa kaikille hallituksen jäsenille viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta, ellei hallitus toisin päätä. Tavasta, jolla hallituksen kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus päättää tavan jolla kokous järjestetään.
	
7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
	§1 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin erikseen. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen varsinaisjäsenelle.

8 Tilikausi, toimikausi ja toiminnantarkastus
	§1 Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi ovat kalenterivuosi.
	§2 Edellisen tilikauden tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

9 Yhdistyksen kokoukset ja niiden koollekutsuminen
	§1 Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.
	§2 Kevätkokous on pidettävä 1. helmikuuta ja 30. huhtikuuta välisenä aikana.
	§3 Syyskokous on pidettävä 1. lokakuuta ja 15. joulukuuta välisenä aikana.
	§4 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostitse.
	§5 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään kymmenen (10) tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä näin vaatii.
	§6 Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
	§7 Kokouksissa äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisjäsenillä.


10 Yhdistyksen kokoukset 
	§1 Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
		1. Kokouksen avaus
		2. Valitaan kokouksen
			- puheenjohtaja
			- sihteeri
			- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
			- kaksi (2) ääntenlaskijaa
		3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
		4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
		5. Esitellään edellisen toimikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
		6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
		7. Päätetään mahdollisista hallituksen muutosehdotuksista kauden talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.
		8. Päätetään edellisen toimikauden jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä.
		9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

	§2 Syyskouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
		1. Kokouksen avaus.
		2. Valitaan kokouksen
			- puheenjohtaja
			- sihteeri
			- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
			- kaksi (2) ääntenlaskijaa
		3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
		4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
		5. Käsitellään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma.
		6. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi.
		7. Käsitellään seuraavan toimikauden talousarvio.
		8. Valitaan seuraavan toimikauden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
		9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. 
		10. Päätetään yhdistyksen kokouksien kutsutavasta sääntöjen 9§ mukaisesti.
		11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11 Yhdistyksen tunnukset
	§1 Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
	§1 Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kymmenen (10) vuorokauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai vähintään seitsemän (7) yhdistyksen varsinaisjäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisjäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
	§2 Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. Purkamisesityksen voi tehdä hallitus tai vähintään seitsemän (7) yhdistyksen varsinaisjäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisjäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
	§3 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.